جلوگیری از خطر برق گرفتگی

خطر برق گرفتگی

برق گرفتگی و راه های جلوگیری از خطر برق گرفتگی

چگونه میتوانیم از”خطر برق گرفتگی”جلوگیری کنیم؟باتوجه به روشهایی بسیارمتفاوت برای جلوگیری وپیشگیری ازخطربرق گرفتگی، سالانه تعدادقابل توجه وزیادی مرگ ومیردراثر برق گرفتگی اتفاق میافتد. برق گرفتگی زمانی رخ می دهدکه اختلاف پتانسیلی بین2 نقطه از بدن ایجاد وباعث شودکه جریان الکتریکی از نقطه ای ازبدن واردوازنقطه دیگری خارج شود.

اگربخواهیم به عبارت ساده تربگوییم، بدن انسان قسمتی ازمدارالکتریکی باشد (میتوان اینجوری تصور کرد). برای پیشگیری ازبرق گرفتگی بایدازانواع برق گرفتگی آگاهی کافی داشته باشیم تابتوانیم ازانسان ودستگاه هادربرابربرق گرفتگی محافظت کنیم.

انواع برق گرفتگی / خطر برق گرفتگی

“شدت جریان الکتریکی”به مستقیم یامتناوب بودن جریان بستگی دارد.جریان متناوب به علت ایجادانقباض عضلانی وتاثیر روی عملکرد قلب،حدود ۴ تا ۶ برابر خطرناک ترازجریان مستقیم است.

انواع برق گرفتگی به دوطریق ممکن است رخ دهد :

 1. برق گرفتگی در اثر تماس مستقیم
 2. برق گرفتگی در اثر تماس غیر مستقیم

برق گرفتگی در اثر تماس مستقیم

“برق گرفتگی دراثرتماس مستقیم”یاتماس باهادی برقدارهنگامی که سیستم الکتریکی سالم است وانسان براثرسهل انگاری یابیتوجهی، با هادی برقدار دریک یادو نقطه تماس میگیرد، برق گرفتگی رخ می دهد. شدت برق گرفتگی به اختلاف پتانسیل بستگی داردو در ولتاژ های بالا یا پایین ممکن است رخ دهد. اگر اختلاف پتانسیل پایین باشد فقط در صورتی که تماس مستقیم باهادی برقدار اتفاق بیفتد برق گرفتگی اتفاق میافتد. امااگرولتاژ بالاباشد در هردوصورت فرددچاربرق گرفتگی میشود.

درهمین راستاافراد بایددرمقابل خطرات احتمالی ناشی ازتماس باقسمتهای برقدار تأسیسات الکتریکی حفاظت شوند.

برق گرفتگی در اثر تماس غیر مستقیم

“برق گرفتگی دراثر تماس غیر مستقیم” یاتماس بابدنه های دستگاه های الکتریکی وقتی اتفاق میافتدکه دراثر خراب شدن عایق بندی یاهر علت دیگری، یک هادی برقدار با سطوح فلزی(یا بدنه هادی)دستگاه تماس یابد وانسان باهمان سطح فلزی درتماس باشد، به آن برق گرفتگی غیرمستقیم میگویند.

راه های جلوگیری از خطر برق گرفتگی

خطر برق گرفتگی

ما درنیکان الکتریک سعی میکنیم در زمینه سیم کشی، سیم کشی برق و خدمات برقی تمامی اطلاعات لازمه را به شما عزیزان ارائه دهیم. هر سوال و هر گونه ابهامی در مورد مسائل برقی داشتید میتوانید از ما بپرسید.تیم حرفه ای نیکان الکتریک در خدمت شماست.

برای درخواست خدمات برقی و برقکار حرفه ای با ما تماس بگیرید. ۰۹۱۲۷۵۳۶۸۷۰ -۰۹۱۲۹۵۳۶۸۷۰ مشاوره رایگان توسط بهترین برقکارها در نیکان الکتریک .

روش های حفاظت در مقابل برقگرفتگی

در این راستا برای به حداقل رساندن احتمال “خطربرقگرفتگی” بایدمواردایمنی درطراحی، ساخت،نصب وبهرهبرداری ازدستگاه های الکتریکی رعایت شود.روشهای جلوگیری ازبرق گرفتگی برای محافظت ازمدارها، تجهیزات و انسان هادر نظرگرفته شده اند. روش های زیر برای حفاظت در تماس مستقیم یا غیرمستقیم ویا هردو مورد قابل استفاده است.

“جلوگیری ازبرق گرفتگی مستقیم” : روشهای بسیارمختلف و زیادی برای جلوگیری ازبرقگرفتگی به روش مستقیم وجود دارد. درادامه به این روشها اشاره میکنیم و کاملا توضیح میدهیم.

 1. “جلوگیری از عبورجریان الکتریکی از بدن انسان”
 2. محدودکردن جریانی که ممکن است ازبدن عبورکند”
 3. “عایق بندی قسمت های برق دارقابل دسترس”
 4. “ایجادموانع و محفظه،تابلو برق و جعبه کلید پریز”
 5. “ایجاد حصاردر پست برق،محصور کردن تجهیزات”
 6. “حفظ حریم شبکه برق به منظورقرارگرفتن درخارج ازمحدوده خطر،استقراردرخارج از دسترس”
 7. “بمنظورحفاظت دربرابرتماس مستقیم می توان ازکلیدجریان باقیماند، محافظ جان RCD به عنوان حفاظت اضافی کمک گرفت.”
 8. “استفاده ازتجهیزات کلاس III وبه عبارتی استفاده ازمنابع تغذیه با ولتاژایمنی خیلی پایین”

عایق بندی قسمت های برقدار

برای عایقبندی قسمتهای برقدارمی توان قسمتی ازسیم برقدار یا فازدردسترس رابه وسیله نوارچسب عایق برق، عایق کردتا از تماس افرادبا آن حدالامکان جلوگیری شود. پوشش هایی مانند رنگ، وارنیش، لاک و نظایر آن به تنهایی برای عایق کردن مناسب نیستند و باید جسم عایق،مقاوم و دارای استاندارد لازم باشد. همچنین باید عایق مزبور تحت شرایط غیر عادی مانند تأثیرات مکانیکی،الکتریکی وحرارتی محیط اطراف،کیفیت و استقامت خودراحفظ کند.

هدفهای مبحث جلوگیری از برق گرفتگی

 • انواع برق گرفتگی
 • روشهای جلوگیری از برق گرفتگی
 • جلوگیری از برق گرفتگی مستقیم
 • جلوگیری از برق گرفتگی غیرمستقیم

ازجمله محلهایی که احتمال تماس وجوددارد،ترمینالها، انتهای کابلها، بستها ومحل اتصال دویاچندکابل به یکدیگر ست که معمولا این اتصالات هنگام نصب با استفاده از عایق هایی نظیر نوار، عایق بندی میشوند؛ مانند کابلی که جهت بستن در یک دوشاخه برق بیش ازاندازه لخت شده و باید قسمتی راکه در خارج ازدو شاخه دردسترس است به وسیله نوارعایق پوشانده شود.

آیا تا به حال دچار خطر برق گرفتگی شدید؟آیا مشکل برقی دارید؟ آیا برای شما هم این مشکلات پیش اومده؟نمیدونید باید چیکارکنید؟ میتونید همین الان با کارشناسان نیکان الکتریک تماس بگیرید و مشکل خودتون رو بیان کنید.در کمترین زمان ممکن مشکل شما حل میشه.دیگه لازم نیست نگران باشید.

محصور کردن تجهیزات

به این دلیل که قسمت های برقداراکثر وسایل الکتریکی پوشیده یامحصور شده ودور ازدسترس افرادهستند، ایمن بوده شوک الکتریکی ایجادنمیکند. بعضی از وسایل درون کپسول قرار دارند امکان هیچ گونه دسترسی به داخل آن ها میسر نیست البته در برخی موارد وجود سوراخ یادریچه هایی جهت خنک شدن داخل محفظه ضرورت دارد.

راه های جلوگیری از خطر برق گرفتگی

از اینرولازم است وسایلی انتخاب واستفاده شوندکه آب،گردوغبار یاذرات هادی مانندبراده نتواندداخل محفظه رودویک”مسیرهادی” ایجاد سازد. محفظه وسایل الکتریکی باید متناسب با محیط باشد. قسمت های برقدار نیز بایددر داخل محفظه یا در پشت مانع یا حصاری قرار داده شوند تا از دسترس خارج باشند ودر صورت باز کردن یا برداشتن مانع آنها،به وسیله آژیریاچراغ خطرهشدارلازم داده شود.

این پوششها بایداستقامت کافی داشته باشندتادرشرایط غیرعادی تحت فشاربا قسمت های زنده یا”برقدار”تماس پیدا نکند.در صورتیکه پوشش محافظ، مشبک یاسوراخ دار است، ابعاد سوراخ ها باید چنان باشد که نتوان از طریق انگشت با قسمت های برقدار تماس یافت.به طورمثال،حفاظتی عایق بایدروی شیشه های تابلوی توزیع برق رابپوشاند تا با باز کردن درتابلو، صفحه عایق ازتماس مستقیم دست یاانگشت با شیشه های برقدارجلوگیری کند.برداشتن حفاظ یابازکردن حصارتنها بایدبا استفاده ازابزار خاص یا قطع برق امکان پذیرباشد مانند پوشش استخوانی عایق که درداخل کوبیکل های فشار قوی یا متوسط، شینه ها را می پوشاند؛ حصاراطراف ترانسفورماتورهای زمینی درداخل ایستگاه ها و…

استقرار درخارج از دسترس” : قسمت های برقداریا دستگاه هابایدبه نحوی قرارگیرند که دسترسی به آن ها با درازکردن دست درهر جهت امکان پذیرنباشد و در محل هایی که وسایل فلزی بلند مانند میلگرد، نبشی و غیره جابهجا می شود، ابعاد چنین وسایلی جهت عدم برخورد با قسمت های برقدار در نظر گرفته شود. اصولادو نقطه هنگامی قابل دسترس تلقی میشوند که فاصله آنها به یکدیگر از۲/۵ مترتجاوزنکند.

تعریف حدوددسترس“: عبارت ازحدی است که درمحل های مورداستفاده بتوان بدون هیچ گونه وسیله اضافی ازمحل ایستادن به آن حددسترسی پیدا کرد. حد دسترس برای انسان ازمحل توقف به شرح زیراست.

کلید محافظ جان“: کلید محافظ جان یاجریان کلید جریان نشتی زمین به وسیله مقایسه جریان هایی که ازفاز ونول، سیم برگشت جریان عبور می کند، جریان عبوری یا نشتی به زمین یا ارت را تشخیص میدهد. محافظ جان به اندازه ای حساس است که میتواند جریان های نشتی کوچک راکه باعث قطع کلید مینیاتوری نمیشود، ولی عاملی برای شروع یک آتش سوزی یا برق گرفتگی کافی باشدرا بیابد.چنین جریانی باعث قطع این کلیدو درنتیجه منبع تغذیه را از مدارمیشود.

محافظ جان” شخصی راکه احتمالابین دوفازیا فاز و نول دچار شوک میشود، محافظت نخواهدکرد. اگر شخص ازقسمتی که نسبت به زمین برقدار ست دچارشوک الکتریکی شود، به دلیل جریانی که ازبدن وی به زمین عبور می کند، این کلید در چند صدم ثانیه منبع تغذیه راقطع میکند. سیم های فاز و نول از یک ترانسفورماتور جریان C.T عبور میکند و سیم پیچ ثانویه آن به یک آشکارگرالکترونیکی حساس متصل میشود که می تواند باعث قطع یک کلید قطع کننده بریکر شود که با خط۲۲۰ ولت و۵۰ هرتز یا ۱۱۰ ولت و۶۰ هرتز سری میباشد.

همراه نیکان الکتریک باشید با راه های جلوگیری از خطر برق گرفتگی

محافظ جان برای مصرف کنندگان3 فازهم قابل استفاده است وهر چهار هادی برقدار3 فاز و نول از داخل هسته ترانسفورماتور جریان عبور میکند. در حالت عادی جمع جبری ماجریان هایی که از سه فاز عبور میکند، برابر صفر خواهد بود از این رو در هسته ترانسفورماتورهیچ میدانی القاء نمی شود وولتاژی برروی ثانویه به وجودنمی آید وکلید قطع نخواهدشد.

به طورکلی کلیدمحافظ جان یک وسیله الکترومکانیکی قابل اعتماداست که مانندهروسیله مکانیکی دیگرشرایط محیطی مانندرطوبت وگرد و غبارمیتواند بر عملکرد آن اثر بگذارد. هر تاخیری در عملکرد آن نیز میتواند کشنده باشد. به همین جهت یک دکمه آزمایش داردکه باید از طریق آن عملکردکلید آزمایش شود ودرصورتی که اشکالی داردرفع گردد.

جلوگیری از خطر برق گرفتگی

جلوگیری از برق گرفتگی غیر مستقیم

راه ها وروشهای مختلفی برای جلوگیری ازبرقگرفتگی به روش غیرمستقیم وجوددارد.افراد بایددرمقابل خطرات احتمالی ناشی ازتماس بابدنه هادی دستگاه هابه گونه ای حفاظت شوندکه مواردحفاظتی زیررادربرگیرند:

جلوگیری از عبور جریان الکتریکی از بدن انسان

 1. “محدودکردن جریان اتصالی که ممکن است ازبدن عبورکند، به میزان کمتر از جریان برق گرفتگی،مثل استفاده از کلید محافظ جان.”
 2. “استفاده ازسیم ارت وسیستم اتصال زمین و قطع خودکارمدار تغذیه توسط کلید مینیاتوری و فیوز، به محض بروز برق گرفتگی که ممکن است به عبورجریان از بدن انسان که درتماس با بدنه فلزی دستگاه قرار دارد منجر شود، در زمانی که جریان برابر یا بیش ازجریان برق گرفتگی باشد.”
 3. “استفاده ازتجهیزات کلاس عایق بندی III ولتاژ ایمنی خیلی پایین SELV ،PELV ،FELV”
 4. “عایق بندی دوبل”
 5. “عایق کردن محیط، مثل استفاده ازکف پوش عایق”
 6. “هم بندی هم ولتاژ کننده بدون اتصال زمین”
 7. “جدا کردن منبع تغذیه اززمین یا به عبارتی جدایی الکتریکی توسط ترانسفورماتور ایزوله وسیستم IT”

قطع خودکار مدار تغذیه با استفاده از اتصال زمین

در بیشتر مواقع “شوک های الکتریکی” زمانی رخ می دهندکه آن فرد بازمین تماس داردوقسمتی را که برقدار است یا براثر اتصال بدنه برقدار شده، لمس میکند. اگر بدنه فلزی وسایل الکتریکی دردسترس به طور مناسب به زمین ارت یا اتصال زمین شده باشند نمی توانند بر اثر اتصالی، برق دار شوند واین عمل خطر ایجاد شوک را تا حدودی از بین می برد.این سیستم بستگی به اتصال مناسب آن به زمین دارد تا اگر بین قسمت برقدار ومحفظه آن اتصالی رخ داد، فیوز یا کلید قطع کننده مدارعمل کند ومنبع الکتریکی راجدا نماید.

امکان دارد”اجسام هادی”مجاورنیزبراثروقوع اتصالی الکتریکی برقدارشوندمانند یک لوله فلزی که براثر تماس با هادی برق، برقدار شده است. بنابراین توصیه میشود که اجسام فلزی به وسیله هایی به گونه ای به زمین ارت شوندکه حتی اگر به یکدیگر اتصالی کنند، هیچ ولتاژ تماس خطرناکی پیش نیاید. این احتياطات اولیه به خصوص در منازل ومکان هایی نظیرحمام، آشپزخانه و به طور کلی جایی که دستهای مرطوب باعث کاهش مقاومت پوست بدن ودر نتیجه افزایش قابلیت شوک الکتریکی میشود، بایدرعایت شود.

درروش قطع خودکارمنبع تغذیه، به محض اتصالی فازبه بدنه هادی دستگاه، بایدوسيله حفاظتی”جریان برق”تغذیه دستگاه یامدار رادر مدت زمانی کوتاه قطع کندتا ولتاژ تماس نتواندبه مدتی بیش از زمان تعیین شده برقرار بماند. برای شرایط عادی محیط، ولتاژ تماسی استانداردکه می تواند به مدت طولانی برقرار باشدکمتر از ۵۰ ولت است.باید یک هادی همبندی کلیه قسمت های هادی(هادی حفاظتی، هادی نول، لوله های اصلی آب و گاز با سیستم حرارتی)را به یکدیگر وصل کند و وسایل حفاظتی از قبیل فیوزهاوکلیدها متناسب بانوع سیستم اتصال زمین انتخاب شوند.

حفاظت با سیم اتصال زمین – خطر برق گرفتگی

“حفاظت باسیم اتصال زمین”: وقتی دردستگاه الکتریکی اتصال بدنه به وجودمیآید،جریانی ازطریق ارت بدنه دستگاه به زمین وسپس به مرکزستاره ترانسفورماتورشبکه توزیع جاری میشود. مقداراین جریان بایدبه اندازه ای باشدتا جریان خطا، باعث قطع سريع وسیله حفاظتی یافیوزشده وولتاژ تماس قطع شود. یعنی مقاومت زمین باید حداکثر برابر ۰/۲۸ اهم باشد تا جریان خطاباعث قطع فيوز شود. بنابراین به دست آوردن چنین مقاومت زمین بسیارمشکل بوده و اقتصادینمیباشد و بهتراست ازسیستم حفاظتی اقتصادی تری استفاده شود.

عایق بندی دوبل

دستگاه الکتریکی که دارای محفظه فلزی باشدبرای جلوگیری ازبرق دارشدن بدنه فلزی آن بایدازعایقبندی دوبل یامضاعف استفاده شود.درعایق بندی مضاعف هادی های برقدار، وسایل الکتریکی به وسیله2 لایه مجزایا مکمل عایقی پوشیده شده که هرکدام به طورمناسب هادی راعایق کندومجموعه هردو لایه این اطمینان رابه وجود می آوردکه براثرشکست عایق خطری رخ ندهد.

اهداف ماازاین نوع حفاظت جلوگیری ازتماس بابدنه هادی دستگاه ازطریق عایق کردن آنست تادرصورت بروزخرابی درعایق بندی اولیه، بدنه هادی دردسترس نباشد وایجاد برقگرفتگی نکند. پوشش لاک یا لعاب، قشر اکسید وپوشش الیافی حتی اگرآغشته به مواد عایق باشندبه عنوان عایق محافظ شناخته نمیشوند.عایق مضاعف باید در برابر تنش های مکانیکی والکتریکی و حرارتی واردشده برآنها دربهره برداری عادی ایستادگی کنند.

سفارش برقکاری آنلاین با نیکان الکتریک

۰۹۱۲۷۵۳۶۸۷۰ -۰۹۱۲۹۵۳۶۸۷۰ مشاوره رایگان توسط بهترین متخصصان برقکار در تمامی نقاط تهران .

دراین روش نیازی به اتصال زمین ارت کردن بدنه فلزی دستگاه وجود نداردوبیشتر برای لوازم قابل حمل یامتحرک،از قبیل ابزارهایی که به وسیله موتورالکتریکی کارمیکنندونمی توانند سیم ارت داشته باشند،مانند دریل برقی، جاروبرقی، ریش تراش، رادیوو ابزارهای برقی دارای پوشش پلاستیکی استفاده میشود. علامت این قبیل دستگاه هاحفاظت به وسیله عایق است.

عایق کردن محیط:هدف این حفاظت ایجادوضعیتی است که تماس همزمان باقسمت هایی که ممکن است به علت خرابی درعایق بندی هادی های برقداردر ولتاژهای مختلف قرارگیرند، غیرممکن میشود. می توان با عایق کردن اطراف محل قرار گرفتن دستگاه، مانند کف زمین ودیوارها نیز اشخاص رادر برابر ولتاژ تماسی نسبت به زمین حفاظت کرد. چنین حفاظتی تنهابرای دستگاه هایی که دریک محل ثابت هستندمیتوانداجرا شود.

برای مثال شخصی که دریک کارگاه تعمیروسایل الکتریکی خانگی مثلاتلویزیون کارمیکند ومعمولابه منظورآزمایش و عیبیابی دستگاه به ناچار با مداربرق دار کار مینماید، می تواند کف کارگاه و دیوارها را با استفاده از مواد عایق، عایق بندی کند و حتی از صندلی و میز کار چوبی استفاده کند تا از برق گرفتگی جلوگیری شود. بدیهی است از هر گونه تماس فرد به طور هم زمان با سیم فاز ونول، یا دو فاز، فاز وبدنه فلزی دستگاهها و تأسیسات بایدپیشگیری شود.

کارهای انجام شده برای تعبیه محیط عایق بایددائمی باشد وبازدید دوره ای برای اطمینان ازآن انجام شود. مقاومت دیوارها وکف نباید ازمقادیر زیرکمتر باشد:

 • ۵۰ کیلواهم تاولتاژ متناوب ۵۰۰ ولت باولتاژ دی سی ۷۵۰ ولت
 • ۱۰۰ کیلواهم برای ولتاژ متناوب بیش از۵۰۰ ولت باولتاژ دی سی ۷۵۰ ولت

هم بندی کردن

 • هدف ازهم ولتاژ کردن یاهم بندی پیشگیری ازظاهرشدن ولتاژخطرناک تماس است.
 • یک هادی همبندی هم ولتاژکننده بایدکلیه بدنه هادی دارای قابلیت تماس همزمان وبدنه های هادی بیگانه رابه یکدیگرمرتبط کند.
 • هادی هم بندی هم ولتاژکننده نبایددرارتباط مستقیم الکتریکی بازمین از طریق بدنه های هادی وبدنه های هادی بیگانه باشد.

زمان استفاده ازاین روش واجب است که دقت فراوانی شودافرادی که واردمحیط با هم بندی هم ولتاژ کننده میشوند، تحت اختلاف ولتاژی خطرناک قرارنخواهند گرفت؛ به خصوص در حالتی که در یک محیط کف، هادی عایق شده اززمین به هادی هم بندی موردبحث وصل شده باشد بایددقت لازم به عمل آید.

منظور ازهادی بیگانه چیست؟منظور ازهادی بیگانه، قسمت های هادی یافلزی است که جزئی ازتأسیسات الکتریکی به حساب نمی آید؛ نظیراسکلت فلزی ساختمان ها، لوله های فلزی گاز،آب، حرارت مرکزی و غیره (خطر برق گرفتگی)

جدا کردن منبع تغذیه از زمین

چگونه میتوانیم منبع تغذیه را اززمین جداکنیم؟ اگرمدار ازقسمت های اصلی سیستم تغذیه، ارت اجسام فلزی اطراف یاهر مداردیگری کاملا مجزا باشد، هیچ ولتاژی بین هادی برقدار وارت یا قسمت های فلزی به وجود نمیآید و امکان دریافت شوک الکتریکی را کاهش می دهد. البته چون همه سیستم ها تا حدودی به وسیله کوپلینگ خازنی یا سلفی یا نشت درمحیط، با یکدیگر ارتباط دارند نمیتوان به هادی های مدارسیستم های ایزوله یا مجزا شده که دارای ولتاژ صفر نسبت به محیط هستنداعتماد داشت مگراینکه سیستم مجزاشده خیلی کوچک ومحلی باشد.

سیستم مجزا شده؟ یک سیستم مجزاشده، سیستمی است که ازسیمپیچی ثانویه یک ترانسفورماتورمجزا کننده یاسیم پیچی یک مولدکه بین آن ها ومنبع انرژی الکتریکی دیگرهیچ ارتباطی وجود ندارد تغذیه شود.برای ایجاد حفاظت لازم باید از سیستم سیم کشی جدایی استفاده شود و کابل ها درتمامی مسیر قابل رؤیت باشند. به همین جهت اگر هیچ ارتباطی بین قسمتی از مدار و اتصال زمین ،ارت وجود نداشته باشد، برای شخصی که زمین و یک قسمت برقدار را لمس میکند مدار کاملی به وجود نخواهدآمد و ازایجاد شوک الکتریکی نسبت به زمین جلوگیری خواهدشد.

این موضوع بایدمورد توجه قراربگیردکه ترانسفورماتورحفاظتی حتمادارای 2سیم پیچی جدا ازیکدیگر باشدتا درصورت اتصال بدنه درمصرف کننده، ولتاژ تماسی بین محل تماس وزمین وجود نداشته باشد.در شکل زیر یک دستگاه الکتریکی به وسیله ترانسفورماتورحفاظت گردیده نشان داده شده است. به ثانویه ترانسفورماتورهای حفاظتی تنها یک مصرف کننده میتواند وصل شودزیرا با اتصال بیش از یک مصرف کننده به ثانویه آن، احتمال خطر برق گرفتگی درصورت اتصال بدنه همزمان درمصرف کننده وجودخواهدداشت.

درصورت صدمه دیدن یکی ازسیمهای رابط واتصال آن به زمین، اگرسیم رابط دیگرنیزبه بدنه دستگاه اتصال پیداکند، باعث عبورجریان ازبدن فرد می شود. معمولابه علت کمتر بودن مقاومت محل تماس دستگاه به زمین ازمقاومت بدن فرد، جریان عبوری ازبدن فردکم است. اگر دستگاه توسط فرد از زمین جدا شود، جریان از بدن فرد عبور می کند که خطرناک است و برای پیشگیری از آن باید مراقبت های لازم انجام گیرد. به طورمثال، بایدسیستم های رابط دستگاه، یک تکه وکوتاه باشند تابه راحتی قابل کنترل گردد.

ترانسفورماتورهای حفاظتی معمولادر اندازه هاو قدرتهای مختلف حداکثرتا ۱۶ آمپرو برای مصرف کنندگان تک فاز تاولتاژ ۱۱۰ یا ۲۲۰ ولت و برای مصرف کنندگان 3فاز تا ۳۸۰ ولت استانداردشده وساخته میشوند. از این نکات چنین استنباط می شود که این نوع حفاظت تنها برای شرایطی که به دقت تحت کنترل باشد، مناسب وکاربرد آن محدود است.

بطورمثال، مناسب روشی است که جهت آزمایش تلویزیون توسط اشخاص فنی باصلاحیت وتحت کنترل دقیق به کارمی رود. اما درمحیط های ساختمانی که تأسیسات نمی تواند به طور ثابت و جدا از زمین باقی بماند، این روش به تنهایی قابل استفاده نیست وباید همراه باروش کاهش ولتاژبه کاررود.

دیدگاهتان را بنویسید